Asset Publisher Asset Publisher

Biwakowanie

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie, czy mogę zebrać leżący w lesie chrust, czy mogę rozbić w lesie namiot - odpowiedzi na te i inne pytania.

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie?

Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Stałe miejsca, gdzie wolno rozpalać ogniska wyznacza nadleśniczy poprzez „techniczne zagospodarowanie lasu w celach turystyczno-wypoczynkowych": np. przy miejscach biwakowania, obiektach turystycznych i edukacyjnych, stanicach turystycznych i harcerskich. Stałe miejsca są naniesione na mapy, którymi posługują się osoby monitorujące zagrożenie pożarowe lasu.

Nadleśniczy może wydać także czasowe, pisemne  pozwolenie na rozpalenie ogniska. Określa wtedy dokładne miejsce rozpalenia ogniska, sposób jego zabezpieczenia i osobę odpowiedzialną. Nie można zatem samowolnie rozpalać ogniska w lesie i jego pobliżu, np. nad jeziorem czy rzeką.

Jak znaleźć miejsce na ognisko?

Aby znaleźć miejsce na ognisko, najlepiej skorzystać z bazy turystycznej przygotowanej przez każde nadleśnictwo. Informacje o bazie i miejscach wyznaczonych na rozpalanie ognisk można zdobyć korzystając ze strony internetowej nadleśnictwa lub po prostu kontaktując się telefonicznie lub osobiście z pracownikami nadleśnictwa.

To najlepszy sposób na bezpieczne i zgodne z prawem zorganizowanie ogniska. Naturalnie można korzystać także z oferty ośrodków wypoczynkowych i kwater agroturystycznych, które mają już wyznaczone stałe miejsca palenia ognisk na terenach leśnych.

Jak zabezpieczyć ognisko?

Sposób zabezpieczenia ogniska określa nadleśniczy, wydając pisemną zgodę na jego rozpalenie. Najczęściej polega to na usunięciu ściółki leśnej i na odsłonięciu pasa gleby mineralnej wokół ogniska. Można dodatkowo obłożyć ognisko kamieniami, co zapobiega rozsunięciu się palonego materiału. Nie można go rozpalać bliżej niż 6 metrów od stojących drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2 metrów. Przy ognisku należy mieć sprzęt do natychmiastowego ugaszenia ognia oraz sprawny środek łączności. Po wypaleniu się ogniska należy je dokładnie zalać wodą i zasypać piaskiem oraz sprawdzić czy nie ma nadal tlących się głowni.

Czy mogę zebrać na ognisko leżący w lesie chrust?

Każde drewno pochodzące z lasu podlega ewidencji i zasadom sprzedaży ustalonym w nadleśnictwie zarządzeniem nadleśniczego. Nie można samodzielnie zbierać chrustu czy gałęzi na ognisko. Jest to wykroczenie. Nie warto narażać się na kłopoty. Należy zwrócić się do właściwego terytorialnie leśniczego, który ustali zasady zaopatrzenia się w drewno niezbędne do przygotowania ogniska.

Czy mogę rozbić w lesie namiot?

Biwakowanie w lesie jest możliwe w miejscach wyznaczonych, a poza nimi jest prawnie zabronione. Rozbicie namiotu bez zezwolenia naraża nas na wiele niebezpieczeństw oraz na karę przewidzianą w kodeksie wykroczeń. Aby rozbić namiot w lesie należy skorzystać z bazy turystycznej, a informacje na jej temat znajdziecie w każdym nadleśnictwie. Warto także zaplanować sobie biwak wcześniej korzystając z portalu stworzonego dla turystów przez leśników: www.czaswlas.pl. Oprócz informacji na temat ognisk znajdziecie tam wszystko, czego potrzebuje w praktyce leśny turysta. Klikajcie po wiedzę!


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Regulamin Miejsc Postoju

Regulamin Miejsc Postoju

Ważne informacje dot. korzystania z miejsc postoju pojazdów

 

Ważne informacje dot. korzystania z miejsc postoju pojazdów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z Miejsc Postoju Pojazdów (MPP) Nadleśnictwa Łuków.

 1. Regulamin określa warunki korzystania z MPP zarządzanych przez Nadleśnictwo Łuków
 2. Każda osoba korzystająca z obiektu turystycznego wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. MPP są dostępne we wszystkie dni w roku.
 4. MPP nie są strzeżone , dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe lub na terenie obiektu ponosi osoba korzystająca z obiektu.
 5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie obiektu należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2002r., nr 236, poz.1998 ze zm.).
 6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie obiektu obowiązują zasady i przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2002r., nr236 poz. 1998 ze zm.).
 7. Każda osoba korzystająca z obiektu zobowiązana jest do podporzadkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 8. Osobom korzystającym z obiektu zabrania się:
 1. Mycia, sprzątania, nieawaryjnej naprawy pojazdu,
 2. Zaśmiecania terenu,
 3. Wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na terenie obiektu,
 4. Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z obiektu innym użytkownikom,
 5. Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dojazdów pożarowych,
 6. Prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków,
 7. Puszczania luzem zwierząt domowych,
 8. Rozstawiania namiotów,
 9. Pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż 24 godziny,
 10. Rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie obiektu,
 1. Należy korzystać z wyposażenia obiektu w sposób zgodny z przeznaczeniem.
 2. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nieostrożności korzystającego z MPP lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura Nadleśnictwa tel. 257982241 (mail: lukow@warszawa.lasy.gov.pl)

 

Zatwierdzam

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków

Grzegorz Uss